Dostajemy coraz więcej zapytań odnośnie wysyłania akceptacji z użyciem zewnętrznego skryptu. Ułatwimy sprawę – udostępniamy przykładowy skrypt.

Skrypt możemy wybudować stawiając w zasadzie dowolne warunki – możemy przesłać informację o zgłoszeniu jako parametr przy wywołaniu skryptu lub użyć $COMPLETE_JSON_FILE. Ten skrypt będzie wysyłał akceptacje w STAGE 2. Warunkiem będzie pole „Pozycja” z naszego szablonu.


param (
 [string]$reqItem= $(throw " $ITEM variable is required")
 )

if($reqItem -eq "Exchange"){
 $approver = "[email protected]"

}
else if($reqItem -eq "SAP"){
 $approver = "[email protected]"
}
else{
 $approver = "[email protected]"

}
$data = "{'operation': [{'INPUT_DATA': [{'StageTwo': ['$approver']}], 'OPERATIONNAME': 'ADD_APPROVAL_STAGE'}], 'message': 'Sample Powershell script for approval', 'result': 'success'}"

return $data

Komenda startowa (do konfiguracji triggera):


powershell.exe -WindowStyle Hidden -file c:\ManageEngine\ServiceDesk\integration\custom_scripts\sendApproval.ps1 "$ITEM"

Oczywiście należy odpowiednio dostosować ścieżkę (np. litera dysku, nazwa pliku ze skryptem itd.). Skrypt powinien znajdować się integration\custom_scripts.

Uprzedzając pytanie – aby akceptacja została wysłana w pierwszym STAGE należy zmienić:

[{'StageTwo':

na

[{'StageOne':

Z poziomu skryptu możemy również wysyłać akceptacje w kilku STAGE jednocześnie 🙂